Novéna pred blahorečením božieho služobníka otca Františka Márie z Kríža Jordana

Duchovná príprava

 

Deň šiesty: Otec František - muž verný Kristovi

z Evanjelia podľa Marka
„Ježiš povedal svojim učeníkom: Čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!
Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8, 36 - 38)


Zamyslenie
Svetlo nie je na to, aby bolo zakryté, ale aby svietilo všetkým - povie Ježiš, ktorý pripomína, že jednou z hlavných povinnosti veriaceho človeka je nehanbiť sa za svoju vieru, ale verejne ju vyznávať.
Šírenie, hlásanie a prehlbovanie viery bolo pre otca Františka prvou a základnou povinnosťou jeho kňazského a rehoľného života. Vo svojom duchovnom denníku napísal takéto slová: "Keby na svete bol len jeden jediný človek, ktorý nepozná a nemiluje Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, nemôžeš si odpočinúť".
Tieto slová sa stali inšpiráciou pre jeho pastoračné a apoštolské zaangažovanie a vzorom pre jeho nasledovníkov.
Otec František, muž verný Kristovi, vypros aj nám milosť, aby sme sa nehanbili za svoju vieru, ale ju odvážne vyznávali pred celým svetom.

 

Litanie na príhovor božieho služobníka, otca Františka z Kríža Jordana

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože...
Duch Svätý, Bože...
Svätá Trojica, jeden Boh...
Otec František, celkovo odovzdaný Bohu, prihováraj sa za nás
Otec František, muž modlitby...
Otec František, muž jednoduchosti a sebaodriekania...
Otec František, muž pokánia...
Otec František, muž pokory a ľútosti...
Otec František, milujúci kríž...
Otec František, vzor čistoty, chudoby a poslušnosti...
Otec František, presiaknutý láskou ku Krížu... Otec František, vyzývajúci k svätosti...
Otec František, hlásajúci, že kríž je znakom spásy...
Otec František, nasledujúci trpiaceho Krista...
Otec František, kňaz verný Kristovi...
Otec František, hrdinsky prijímajúci utrpenie a zármutok...
Otec František, pozývajúci do zotrvávania v duchu utrpenia a kríža...
Otec František, zamilovaný do kríža až po smrť...
Otec František, pozývajúci k rozjímaniu utrpenia Ježiša Krista...
Otec František, vzor vytrvalosti v utrpení...
Otec František, prijímajúci utrpenie na slávu Božiu a spásu duší...
Otec František, duchovný vodca detí, mládeže a dospelých...
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
Modlíme sa
Pane Ježišu, ty si urobil otca Františka z Kríža horlivým sluhom tvojho Evanjelia, aby mohol byť našim duchovným vodcom v diele spásy každého človeka, prosíme ťa, pripočítaj ho k zástupu tvojich blahoslavených, aby sme sa spolu s celou Cirkvou mohli tešiť jeho orodovníctvu a príkladu svätosti. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Modlitba na príhovor otca Františka z Kríža Jordana
Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti za všetky milosti, ktorými si obdaroval tvojho služobníka Františka z Kríža Jordana.
Bože, Nebeský Otče, cieľ lásky, ktorou si zahrnul svojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar živej viery akú si dal jemu, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa s dôverou prosíme.
Otče náš...
Syn Boží, Spasiteľ sveta, cieľ lásky, ktorou si obklopil tvojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar neochvejnej nádeje, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa dôverou prosíme.
Otče náš...
Duchu Svätý, Bože, cieľ lásky, ktorou si obklopil tvojho verného služobníka, Františka z Kríža, udeľ nám dar veľkej lásky k Bohu a blížnemu, a ak je to tvoja vôľa, udeľ nám milosti, o ktoré ťa s dôverou prosíme.
Otče náš...
Sláva Otcu...


Modlitba za blahorečenie božieho služobníka, otca Františka z Kríža Jordana

Ježišu, Spasiteľu sveta, ktorý si dal svojmu služobníkovi Františkovi dar hlbokej a živej viery, neochvejnej nádeje a heroickej lásky k Bohu a blížnemu, ba aj veľkej horlivosti za spásu duší, prosíme ťa, osláv ho tu na zemi chválou blahoslavených a na jeho príhovor udeľ nám milosť, o ktorú ťa pokorne prosíme. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 
stat4u