Modlitba

Modlitba za kňazské povolania
Pane Ježišu, ty si povedal: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo, proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“. Pokorne ťa prosíme, rozmnož zástupy svätých kňazov, ktorí budú kráčať v tvojich šľapajach a s apoštolskou horlivosťou pracovať v tvojej cirkvi, obdaruj ich svojím svetlom a milosťou, aby sa stali svetlom sveta, vernými správcami tvojich tajomstiev a dobrými pastiermi tvojho ľudu. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba za kňazské povolania
Bože a Otče náš, ty sa staráš o svoj ľud a posielaš mu duchovných pastierov; prosíme ťa, daruj svojej cirkvi ducha nábožnosti a sily, aby v nej vzbudzoval služobníkov hodných tvojho oltára a utváral z nich odvážnych a pokorných hlásateľov tvojho evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 
stat4u