Kňazský deň

KŇAZSKÝ DEŇ A JEHO ROZŠIROVANIE SALVATORIÁNMI

Pamätaj na kňazský deň

Každý prvý štvrtok mesiaca je deň modlitby za kňazské a rehoľné povolania. Spomeň si, aby si vtedy obetoval Bohu, prostredníctvom Panny Márie, svätú omšu, a svoje modlitby, práce, radosti a trápenia na úmysel posvätenia (zasvätenia) kňazov, rehoľných osôb a kandidátov na sviatosť kňazstva a do rehoľného života.

 

Modlitba

Ježišu, jediný pastier svojho ovčinca, Ty, ktorý si pozval nás všetkých, aby si z nás urobil svojich učeníkov a svedkov, daj, aby sme sa stali zodpovednými za úlohu, ktorú si nám zveril. Pokorne Ťa o to prosíme prostredníctvom Márií, Tvojej a našej Matky, ktorej zverujeme túto modlitbu. Amen.

 

Kňazský deň

1. „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Mt 9, 37-38). Ježišov príkaz nám hovorí o tom, že sám Boh povoláva ľudí ku kňazstvu a k rehoľnému životu. Všetkých veriacich Boh pozýva k horlivej modlitbe a k spolupráci na tomto diele.

2. Hlavným cieľom praktizovania kňazského dňa je mobilizovanie všetkých veriacich katolíckej Cirkvi, aby sa starali o svätosť kňazov a rehoľných osôb a zároveň, aby im neboli ľahostajné nové kňazské a rehoľné povolania.

3. Robí sa tak, keď Bohu na tento úmysel obetujeme – v určenom dni každého mesiaca – svätú omšu a iné modlitby, práce, utrpenia a radosti prostredníctvom Najsvätejšej Matky.

4. Kňazský deň sa sprvoti slávil v sobotu nasledujúcu po prvom piatku mesiaca, odtiaľto pochádza i jeho prvotný názov: kňazská sobota. V súčasnosti je to každý prvý štvrtok mesiaca.

5. Po prvýkrát sa kňazský deň slávil 8. septembra 1934 v katedrále v Berlíne (v berlínskej katedrále).

6. Jeho iniciátorom bol páter Paschalis Schmid (1887-1957), salvatorián.

7. Idea kňazského dňa si veľmi rýchlo získala uznanie u Svätého otca Pia XI.,  i u mnohých biskupov a rozšírila sa do celého sveta.

8. Od samého začiatku bol kňazský deň veľmi silne propagovaný a jeho hlavnými rozširovateľmi boli Salvatoriáni.

9. Časopisy vydávané po celom svete salvatoriánmi vždy slúžili a stále slúžia na propagovanie idey kňazských a rehoľných povolaní a oživovania praxe kňazského dňa.

10. Odpovedz na výzvu Ježiša Krista a pripoj sa k tým, ktorí sa zapájajú do praktizovania kňazského dňa.

 

Starostlivosť o svätosť kňazov

Oficiálne vyjadrenia Cirkvi na tému kňazského a rehoľného života zdôrazňujú dôležitosť svätosti života kňazov a rehoľných osôb. Také je tiež prirodzené očakávanie ľudí. V Bohu zasvätených osobách chceme vidieť ľudí svätých, hoci konkrétne očakávania môžu byť rôzne. Zdôrazňuje sa pritom, že svätosť kňazov a rehoľníkov je nielen ich súkromnou vecou, ale že sa tiež týka ostatných veriacich a dokonca aj všetkých ľudí. Lebo štýl života ľudí zasvätených Bohu ma významný vplyv na vieru a život veriacich Cirkvi a zároveň na ľudí, ktorí s Cirkvou vôbec nie sú prepojení.

Keďže nároky na kňazov a rehoľné osoby sú také veľké, je potrebné pozrieť sa na to aj z druhej strany. Nestačí totiž len požadovať, ostávajúc v pozícii pozorovateľa, ako aj kritizovať zblúdenia a pády osôb zasvätených Bohu. Tých, ktorí kritizujú Cirkev, kňazov a rehoľníkov je totiž veľa, ale výrazne menej je tých, ktorí s kritizovaním spájajú autentickú starosť o evanjeliový štýl života Bohu zasvätených osôb. Kladúc určité požiadavky na kňazov a rehoľníkov, sa treba zamyslieť a položiť si niekoľko otázok: akým spôsobom veriaci laici môžu podporovať kňazov a rehoľníkov v ich úsilí o svätý život? Podniká Cirkev v tomto smere nejaké iniciatívy? Čo vlastne môžem urobiť ja, aby som v tejto oblasti  pomohol osobám zasväteným Bohu?

Spomedzi množstva iniciatív podnikaných v Cirkvi, chceme spomenúť aspoň jednu. Jej iniciátorom bol páter Paschalis Schmid, salvatorián. Je ňou idea kňazského dňa.

 

Modlitba v kňazský deň (uložená p. Paschalisom Schmidom SDS)

Božský Spasiteľu, Ježišu Kriste, ktorý si kňazom ako svojím námestníkom zveril  dielo vykúpenia, záchrany a posväcovania sveta, obetujem ti všetky modlitby, práce, radosti, obety a utrpenia dnešného dňa prostredníctvom tvojej Najsvätejšej Matky so zámerom zasvätenia kňazov i kandidátov do kňazského stavu.

Daj nám skutočne svätých kňazov, horiacich ohňom tvojej Božskej lásky, ktorí by sa snažili o tvoje väčšie uctievanie a o spásu našich duší. Chráň ich pred nebezpečenstvami duše i tela, osobitne ich však chráň pred tým, čo ohrozuje ich cnosti a degraduje v nich ideál kňazskej svätosti.

A ty, Mária, dobrá Matka kňazov, ochraňuj ich v nebezpečenstvách ich svätého povolania a priveď späť k dobrému Pastierovi aj tých kňazov, ktorí zblúdili a spreneverili sa svojim záväzkom. Amen.

 
stat4u