Salvatoriánske poslanie

My Salvatoriáni, duchovní synovia otca Františka z Kríža Jordána, tvoríme vo všeobecnej Cirkvi spoločenstvo pastierskej služby.

Svojho zakladateľa nasledujeme zvestovaním všetkým ľuďom, a to nielen naším životom ale aj našou apoštolskou službou, že spása sa zjavila v Ježišovi Kristovi, aby všetci mohli dôjsť k „poznaniu teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal - Ježiša Krista" (Jn 17,3), a tak mohli dosiahnuť plnosť života.

Rovnako, ako nášho zakladateľa, aj nás toto poslanie núti deliť sa o apoštolskú službu so všetkými ľuďmi. Sme pripravení slúžiť všetkým na akomkoľvek mieste, všetkými spôsobmi a prostriedkami, ktorými nás bude Kristova láska inšpirovať. Veríme v Božiu lásku a pomoc pri rozpoznávaní odpovedí na zvláštne znamenia doby na každom mieste a v každom čase.

Dnes nás tieto znamenia nútia byť prorockým hlasom pri obnove Cirkvi a sveta, najmä medzi mládežou a v rodinách, a to zreteľným vyjadrovaním evanjeliových hodnôt formou dialógu s každou kultúrou, povzbudzovaním laikov, aby naplňovali ich krstné záväzky, prijímaním vedúcich úloh, liturgickej a charitatívnej služby, postavením sa na stranu chudobných pri potieraní súčasných foriem zla, ktoré znemožňujú naplniť ľudský život, najmä pokiaľ ide o spoločenské pomery, materiálnu chudobu a všetky formy násilia.

My, Salvatoriáni, sa snažíme napĺňať naše poslanie, keď stojíme nablízku tým, ktorým slúžime, keď ukazujeme ľuďom dobrotu a vľúdnosť Boha, nášho Spasiteľa.

 
stat4u